čp. 1 - U Motlásů

Z tohoto domu pochází Jan Zavadil, který byl rychtářem v letech 1819 - 1849. Muž stejného jména i domu byl starostou obce v letech 1865 - 1876 a 1886 - 1891. Následovník rodu též Jan Zavadil, narozený v roce 1896, se po návratu z I. světové války v roce 1918 začal zajímat o historii obce a založil první kroniku, ve které zaznamenal počátky obce od jejího vzniku až do roku 1929, kdy kroniku předal Františku Kotábovi, protože se z obce Radochovy odstěhoval.

16. května 1933 v tomto domě vzplanul požár. Statkářem byl v té době Josef Brašna, celá rodina v ten večer prý byla na námluvách v Partolticích. Shořelo obytné stavení, stodola, kůlna, svinčíky, husy, slepice a dvě prasata.

U silnice před tímto domem stojí kamenný křížek, který byl vystavěn roku 1852. Sloužil zřejmě při pohřbech, kdy se na konci vesnice u křížku každý ze smutečního průvodu pomodlil.

křížek Radochovy, 1852detail křížku, Radochovy, Panna Marie, 1852

Před stavením stával památný kaštan neznámého stáří. V roce 1979 napadlo veliké množství sněhu, kaštan tíhu sněhu nevydržel a kmen se rozlomil. Na jeho místě byla vysazena Josefem Zavadilem lípa. Po několika letech však byla odstraněna, jelikož by kořeny narušovaly okolní zahrádky a hradby.

památný kaštan, Radochovy U Motlásů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stěny současného obytného stavení jsou zdobeny ručně malovanými motivy tehdejšího okolí. Malby jsou staré asi 70 let. Zobrazují Neurazský kostel, pohled na řeku Bradlavu (Úslavu) a kapličku u Štádlerova mlýna. Rodina Zavadilova zde žije dodnes.

památné malby z Radochov, U Motlásů, čp. 1, Radochovy

čp. 2 - U Havlíčků

Tato zemědělská usedlost je obývána rodem Mašátů od nepaměti. Žil zde Václav Mašát, který byl starostou obce v letech 1891 - 1896. Stavení bylo zničeno při obrovském požáru v červenci 1930. V opět zbudovaném objektu dnes bydlí s rodiči Václav Mašát, místní podnikatel zabývající se rostlinnou a živočišnou výrobou. Více informací v sekci Podnikatelé.

čp. 3 - U Sedláčků

Hospodářské stavení složené z obytné části, stodoly a chlívků vlastnili v minulosti Klášterkové. Jan Klášterka byl starostou obce Radochovy v letech 1858 -1865. V roce 1930 bylo stavení poničeno požárem. V roce 1932 byl zvolen na několik měsíců starostou Jan Klášterka, pak funkci převzal Emanuel Strejc. V roce 1937 se tato domácnost pyšnila radioaparátem (jedním ze tří z celé obce). Další významnou osobností v minulosti zde žijící byl Jan Kláštěrka, který se mohl pyšnit tím, že byl řidičem prvního traktoru v JZD Radochovy, který získali v roce 1958. Součástí traktoru byl valník a brány.

Kolem roku 2011 Klášterkovi objekt prodali, dnes zde žijí Böhmovi.

čp. 5 - U Kavinů

Tenkrát tu bydleli Faistovi. Bydlel zde Josef Faist, starosta obce Radochovy v letech 1896 - 1902. Nešťastného dne, 2. července 1930 v noci, vypukl obrovský požár, ten začal ve stodole, rozšířil se na stavení F. Klášterky, J. Bartičky, J. Pechana až k Mašátům. Přijelo 35 hasičských jednotek, sbor z Přeštic i Klatov. Hašení požáru trvalo 3 noci a 2 dny. O požáru se mluvilo dokonce i v rozhlase.

V roce 2013 zde bydlí Královi.

čp. 6 - U Bartičků

Z tohoto domu pochází Jan Bartička, který vedl několikaletý spor s místním starostou Janem Valešem. Starosta totiž navrhl výstavbu kapličky na pozemku Jana Bartičky. Spor se nakonec vyřešil až po dlouhých letech a kaplička se začala stavět až v roce 1886. V roce 1930 objekt lehl popelem při velkém požáru, který vzplanul v sousedním stavení.

čp. 7 - U Kucarů

V dobách minulých bylo stavení obýváno rodinou Pechanů. V roce 1930 byl objekt zasažen velikým požárem, který vznikl U Kavinů. Žil zde také Josef Pechan, povoláním dělník, který byl kronikářem obce Radochovy v letech 1969 - 1977. Pechanovi zde žili až do roku 2008, kdy zemřela Barbora Pechanová, poslední tohoto příjmení. Dnes zde žijí Francovi. Václav Franc je současným zastupitelem Radochov.

čp. 8 - U Králů

Kolem roku 1990 neobydleno. V listopadu 2005 je zmínka v časopise Chatař a Chalupář. Autorem článku je Ing. Arch. Pešta: "Ve vsi se dochovaly poslední příklady roubené architektury jižního Plzeňska. ... V usedlosti čp. 8 na východní straně návsi se dochoval dům s roubenou světnicí a kolmo napojená přízemní sýpka.

jediná roubená chalupa v obci Radochovy, ing. arch. Pešta

V roce 2002 je majitelem objektu p. Chvojka, který jej koupil od paní Králové. Dům opravil, historická podoba stavení však nebyla příliš zachována.

čp. 9 - U Cyprů

Ve stavení bydlela rodina Horů. V roce 1931 zde vypukl požár. Shořela obytná část a stodola. V roce 1950 zde byla obecní knihovna čítající 254 knih. Knihovníkem byl Jan Hora, rozšiřoval knižní zásobu v roce 1956 zde bylo přes 300 svazků. V zimě navštěvovali knihovnu jen muži a děti, ženy zpracovávaly ovčí vlnu a pletly.

budova bývalého koloniálu v Radochovech, smíšené zbožíNemovitost pak koupili Rupert a Gizela Vetchých, kteří zde žijí dodnes. V září 1991 obec přestala zásobovat pojízdná prodejna a tak 11. listopadu téhož roku zde paní Vetchá otvírá obchod se smíšeným zbožím. Prodávaly se zde potraviny, drogerie, meruňky, maso, uzeniny a dokonce i cement. Otevřeno bylo celý týden. V roce 1996 předala paní Vetchá vedení obchodu do rukou rodiny Trojánkových čp. 44.

U tohoto domu ještě dnes stojí obecní studna. Pan Vetchý je v roce 2013 nejstarším mužem v naší obci.

čp. 14 - U Husáků

U Husáků, požár 1950Dle zápisu z kroniky v roce 1950 dne 16. srpna vypukl v tomto domě obývaném Vojtěchem Sudou požár. Ten zachvátil i obytné stavení J. Málka, F. Zemana a obecní domek (tenkrát v držení M. Kaslové). Příčina požáru se nevypátrala, ačkoliv si s tím bezpečnostní orgány daly velikou práci, jelikož to byl již pátý požár v obci za krátkou dobu. Ještě v devadesátých letech minulého století zde žila rodina Sudova.

V současnosti jsou dům i přilehlá stodola nově zrekonstruovány, žije zde rodina Nocarova.

čp. 16 - budova obecního úřadu

budova bývalého obecního úřadu RadochovyV roce 1958 byla budova místního národního výboru zrekonstruována, opravila se střecha a byla nainstalována nová okna. V objektu se nacházela také obecní knihovna a klubovma ČSM. V roce 1976 došlo ke sloučení národních výborů Partoltice, Radochovy, Vojovice, Klikařov, Neurazy, Soběsuky a Nová Ves. Středisková obec byla ustanovena v Neurazech. Členy národního výboru v Neurazech za obec Radochovy byl Hora Josef čp. 28, Král Josef čp. 5, Valeš Václav čp. 17. Dnes slouží objekt k rekreaci.

čp. 17 - U Mašátů

V tomto stavení bydlela již od 19. století rodina Valešových. Zde bydlelo několik generací starostů obce, v letech 1849 - 1858 byl starostou obce Josef Valeš, v letech 1882 - 1886 a 1902 -1907 zase Jan Valeš. Za jeho prvního starostování byla započata výstavba kapličky. Další zmíňka je již o předsedovi národního výboru Václavu Valešovi, který jím byl v roce 1971, od roku 1976 pak působil jako člen národního výboru v Neurazech. Za jeho doby byla na návsi postavena nová váha o nosnosti 22 tun. V roce 1977 převzal Václav Valeš také funkci kronikáře obce.

čp. 20 - U Lejsků

V devatenáctém století obýval tento objekt rod Pechanů. Bydlel zde Josef Pechan, který byl v letech 1876 - 1882 starostou obce Radochovy. Stejnou funkci pak zastával Jan Pechan v třicátých letech minulého století. V roce 1931 si přistavěl 2 místnosti na vejměnek. V roce 1935 začal stavět nový statek čp. 43, v témže roce převzal obecní úřad do své správy. Roku 1937 se tato domácnost mohla pyšnit jedním ze tří radioaparátů. V roce 2013 zde žije rodina Sudova a Hořicova.

U Lejsků, bydliště bývalých starostů a vážených občanů Radochov

čp. 22 - U Capů

V devadesátých letech minulého století zde žila rodina Tumpachova. V současnosti objekt obývají Štrosovi původem z Plzně. Napravo od obytné části se nachází stará obecní sýpka, dnes je již využívána pro jiné účely.

bývalá obecní sýpka v Radochovech

čp. 23 - U Fořtů

Budova postavena v minulém století. Obývána rodinou Nocarových. V tomto domě bydlí naše nejstarší občanka paní Marie Nocarová, která oslavila 89. narozeniny.

čp. 25 - U Šenkýřů

V roce 1881 vypukl ve stavení čp. 25 nebezpečný požár, který zachvátil i stavení čp. 24, 23, 21, 20 a 28. Hostinec zde měl již praděda dnešního majitele, Václav Suda.Hostinec U Sudů, Radochovy, nástěnné malby, první telefon 1952

Roku 1933 na jaře byla započata výstavba tanečního sálu a na pouť, která se koná v září, se v sále již tančilo. Majitelem hostince byl tehdy Václav Suda a po něm Josef Vítovec. V roce 1952 sem byl zaveden telefon.

Hostinec byl místem setkávání občanů, konaly se zde pravidelné oslavy Mezinárodního dne žen, Májové oslavy a taneční zábavy, oblíbená byla kapel starého Kotába z Petrovic jménem Šípova kapela. Zdi hostince byly vyzdobeny malbami zachycujícími jednotlivá zákoutí obce. Malby prováděl stejný malíř jako v obytném domě U Motlásů.

V roce 1957 sem byla svolávana veřejná schůze občanů a 29. července 1957 bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo v Radochovech. Předsedou byl šenkýř Josef Vítovec. Dle záznamu z místní kroniky byly v roce 1961 čtyři televizní přijímače. Z toho jeden v hostinci. V televizi viděli občané jak předseda rady ministrů SSSR Chrusčov v Moskvě přivítal na Rudém náměstí Gagarina po obletu zeměkoule. V roce 1964 se zde konala přednáška o rozvoji kultury, natáčely se hlasy a zpěvy na magnetofonové pásky, na plátně se promítaly barevné obrazy našich slavných umělců - pro místní občany toho času nevídané technické vymoženosti.

V roce 1984 bylo pohostinství uzavřeno kvůli stáří šenkýře. Zásobování bylo převedeno na pojízdnou prodejnu potravin. V roce 2008 se stal majitelem Václav Suda, obytnou část pohostinství a přilehlé záchodky zboural a na jejich místě vystavěl rodinný domek čp. 47. Sál pohostinství byl zachován a dnes je připravován pro provoz autodílny. Více v sekci Podnikatelé.

p. 26 - U Buchtelů

Budova se nachází na břehu říčky Bradlavy, jedná se o mlýn.U Buchtelů, bývalý vodní mlýn

Ten byl původně jedním z řady "panských mlýnů" patřících pod Žinkovské panství. Vrchnost musela udržovat splav a při stržení jej nechat opravit. V roce 1848 byl mlýn zřejmě odkoupen samotným mlynářem. Od roku 1851 je uveden jako mlynář Josef SUDA. Rod Sudů na mlýně žije dodnes.

 

Součástí budovy mlýna byla též lednice. Dnes je možné vidět jen její zděnou část.

pozůstatek lednice, původní vodní mlýn na řece Úslavě, Radochovy

U stavení se nachází lípa stará přibližně 200 let.

památná lípa U Buchtelů, stáří 200 let

 

čp. 27 - U Kotábů

Zdejší dům obýval do roku 1927 Václav Hošek. Toho roku jej prodal Františku Kotábovi, krejčímu z Petrovic. Ten v roce 1929 převzal od Jana Zavadila vedení obecní kroniky. Roku 1930 se zde udála významná událost. Jan Klinger, štábní strážmistr ve Svojšíně, přijel domů k rodičům na dovolenou. Přivezl do vísky záhadný přístroj. I sešli se mnozí občané poslechnouti záhadný přístroj - radioaparát.

V rámci objektu se nacházela pila, bohužel se nezachovala. Rodina Kotábů zde žije dodnes, objekt slouží k rekreaci.

U Kotábů, první radioaparát v Radochovech, objekt bývalé pily

čp. 41 - U Chaloupků

klubovna SSM, ČSM, dnes zbrojnice SDH Radochovy, sídlo SK Radochovy, středisko kulturního a společenského dění obce

První zprávy o tomto stavení jsou z roku 1974 podle zápisu z kroniky vykoupil MNV Radochovy od JZD Pošumaví tuto chalupu. Od té doby se chystala rekonstrukce na požární zbrojnici ze stodoly a kolny, místnosti pak měly být přetvořeny na klubovnu, dvorek zase na hřiště pro děti. Akce byla naplánována na 3 roky. Objekt dodnes slouží těmto účelům a je tak střediskem kulturního dění v obci.