Historie obce Radochovy

Obec Radochovy je mnohem starší než sousední Partoltice. Její původ zaznamenal do kroniky Jan Zavadil takto: "Zakladatelem obce byl Radoch, člen rodu Vojoviců nebo Žizenkoviců. Radoch po roce 500 n. l. založil první dvorec s názvem Radochov. V 10. století, za vlády Boleslava I. a II., se stal dvorec knížecím zbožím. Po založení Pomuckého kláštera pod Zelenou horou asi v roce 1160 se stal Radochov poddaným tomuto kláštěru. Roku 1420 byl klášter dobyt husity, Radochov se stal součástí majetku Bohuslava ze Švamberka. Od Švamberků pak panství Zelenohorské koupili Šternberkové. Po roce 1560 byl Radochov spolu s Partolticemi, Petrovicemi a Osobovami prodán rytířům Kokořovcům a tím se stal poddaným panství Velko-Petrovického. Od roku 1710 patřilo panství hraběti z Klenového, ten v roce 1740 provdal svoji jedinou dceru za žinkovského hraběte Wrtbu a jako věno dal dceři celé panství Velko-Petrovické. Hrabě Wrtba zrušil ves Osobovy a sedláky Lejska a Mašáta usadil do zrušeného ovčína do Radochov."

V roce 1912, při budování silnice na Vojovice, se na kopci zvaném "Hůrky" odkrylo pohřebiště z dob pohanských. Nalezeny byly kostry tzv. skrčenců a předměty z bronzu. Vykopávky byly odevzdány muzeu v Klatovech. O rok později se našly další pozůstatky, ale kostry se při doteku rozsypaly.

Hůrky, pozůstatky skrčenců, pohanské sídliště, vykopávky, směr Radochovy, Vojovice

Dominantou obce je Kaplička Panny Marie Bolestné. Za starostování J. Valeše v letech 1882 - 1886 byla započata výstavba kapličky. Následkem sporu s Janem Bartičkou (čp. 6) byla stavba zastavena. Ve výstavbě se pokračovalo až v letech
1886 – 1891. Stavbu provedl Vít Růžička, stavitel z Kláštera. V roce 1909 byla dána kapličce nová věž, kterou zhotovil Josef Jírovský, mistr tesařský z Mazalova u Budějovic. Za I. světové války chtěli vojáci vzít kapličce zvon, při pohledu na letopočet 1624 se jim srdce ustrnula, a tak vrátili prasklý zvon zpátky. V roce 1919 v květnu byly zasazeny u kaple 2 lípy svobody, které měly připomínat založení Československého státu dne 28. října 1918. Lípy sázel Josef Valeš (čp. 48). Zub času nemilosrdně působil, 2x byly zpevňovány obručemi. Přesto musely být v roce 1998 poraženy. Místo nich byly v květnu vysazeny malé střbrné smrky. V roce 1948 byl dán kapličce nový zvon, který byl také vysvěcen. V letech 2002 a 2003 byla dána kapli nová střecha, kompletně nová zvonička pokrytá titanovým plechem a zcela omítnuta. Od roku 2012 se pracuje na opravě vnitřní omítky.

Roku 1872 byl na podnět starosty Zavadila vystavěn kamenný most přes Úslavu, na který byla později instalována socha Sv. Jana Nepomuckého. Most a cesta byly zrekonstruovány v roce 1991, socha se na mostě již neobjevila. V roce 1914 za finanční podpory ministerstva veřejných prací byla započata výstavba spojovací silnice mezi Radochovami a Partolticemi. Stavbu prováděl Ing. Velíšek z Přeštic, pak Vacík ze Žinkov, ale nedodělali ji, jelikož všichni muži byli na vojně. V roce 1919 se opět začalo stavět. Cestu dodělával stavitel Kovářík z Vrčeně. Stavba silnice kvůli válce trvala dlouhých pět let.

památník obětem I. světové války, občané Radochov, 1914 - 1918Z obce Radochovy bylo nasazeno na vojně a v poli 57 vojínů. Z toho 5 jich nalezlo smrt na bitevním poli v cizině. Místní hasiči nechali na jejich památku vystavět pomník na návsi.

Za naši obec padli v boji:

Jan TROJÁNEK

Matěj HORA

František TUMPACH

Jan TUMPACH

Josef VALEŠ

Vavřinec UZEL

Josef MAŠAT

Václav MAŠAT

Emanuel MAŠAT.

"Čest jejich památce."

Roku 1924 byla založena v obci obecní knihovna, dle zápisu z kroniky ne příliš kvalitního obsahu. V roce 1925 byl v obci založen Sbor dobrovolných hasičů Radochovy. Obec trápily časté požáry, největší byl v roce 1930, tehdy shořelo 5 domů.

Za II. světové války si místní občané stavěli podzemní kryty. Strop se překlenul dřevěnými válci, na to se dala zem a kameny - kryt byl hotov (viz foto). Kryty se nacházely v Hůrkách, Na Kopanince, Na Petlánce, Na Dubci a v zahradách. Uchovávaly se zde šaty a nejcennější věci, zazdívaly se sklepy a v nich byly potraviny, v naší vesnici nebyl žádný zrádce ani kolaborant.

válečné kryty pro obyvatele Radochov, zemjamky, Hůrky, zahrady

V červenci 1957 bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo v Radochovech. Myslivci ze společnosti Doubrava Vojovice měli v roce 1967 vzácnou návštěvu, přijeli myslivci z italského města Ferraza, zástupci města plzně, člen kanceláře prezidenta republiky spolu s tlumočníkem. Hostina po ukončení lovu se konala v hostinci v Radochovech. Italové byly uchváceni zejména slavnostním dekorováním "Krále honu a jeho princů". Loučení s hosty na návsi proběhlo za hudebního doprovodu.

přírodní pohroma 1950, krupobití, kroupa 5 cm veliká, RadochovyPohledem obyčejného občana Radochov byly tyto významné události: roku 1930 sem byl dovezen první radioaparát, 1931 byla započata elektrizace a v obci zaplálo první elektrické světlo, první telefon byl v hostinci od roku 1952. Pro zemědělce v Radochovech byl krutý zejména rok 1950, kdy byla téměř všechna úroda zničena kroupami. Jejich velikost dokládá záznam z kroniky (viz foto). V té době jezdilo do obce 1x měsíčně putovní kino. První televize se objevila v roce 1959, byla v rodině Bláhových. Postupem času byla v každé domácnosti pračka i lednička. V roce 2002 byla v obci dokončena plynofikace.